On this 4th edition we spoke to Mr. Kazuhiro Osozawa, president of the “Merchant’s